Wednesday, August 20, 2014

Tanong ng Magbubukid (Isang Dalit tungkol sa Climate Change)

Pagkatanggal n'ya ng ukis*,
"Bakit maputla't maliit?"
Ang itinuro ng mais
Ay ang nagbabadyang langit.

-Beverly Siy

* ukis-balat ng mais sa wikang Ilokano

No comments: