Monday, February 17, 2014

Mula kay Joelle Ieca Caipang

Hello Ate Bebang!!
You may not remember me but I am Tthe girl who asked for your autograph for your story: Marne Marino
Thank you so much for your story Marne Marino it has taught me a lot and I have really enjoyed it!!

Si Joelle ay isa sa mga batang nakilala ko sa MIBF noong Setyembre 2013. Maraming salamat sa pagtangkilik, Joelle!

No comments: